V brnìnské botanické zahradì zaèíná velká výstava sukulentù, kaktusù a dalších exotických rostlin, tentokrát zamìøená zvláštì na unikátní flóru ostrova Madagaskar. Zvláštností jsou rostliny, které se snaží vypadat jako kámen a zachránit se pøed sežráním. Vlevo dole je kámen, okolo tøi rostliny.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.