V brnìnské botanické zahradì zaèíná velká výstava sukulentù, kaktusù a dalších exotických rostlin, tentokrát zamìøená zvláštì na unikátní flóru ostrova Madagaskar. Jeden z vystavených kaktusù má tvar lidského mozku.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.