V brnìnské botanické zahradì zaèíná velká výstava sukulentù, kaktusù a dalších exotických rostlin, tentokrát zamìøená zvláštì na unikátní flóru ostrova Madagaskar.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.